top of page

Working Mothers

Public·10 members
Jefferson Rodrigues
Jefferson Rodrigues

Tasavvuf Ve Tarikatlar Tarihi Pdf


Tasavvuf ve Tarikatlar Tarihi Pdf
Tasavvuf, İslam dininin içinde gelişen bir manevi ve ahlaki disiplindir. Tasavvufun amacı, insanın Allah ile olan ilişkisini güçlendirmek, kalbini arındırmak ve olgunlaştırmaktır. Tasavvuf, aynı zamanda İslam sanatı ve kültürü üzerinde de büyük bir etkiye sahiptir.


Tarikatlar ise, tasavvufun pratik yönünü oluşturan, belli bir kurucu, silsile, usul ve zikir şekline sahip olan manevi cemaatlerdir. Tarikatlar, İslam tarihinde pek çok alim, şair, sanatçı ve devlet adamı yetiştirmiş, sosyal hayata da katkıda bulunmuşlardır.


Download File: https://0nicuforwo.blogspot.com/?ht=2w3i2D


Bu makalede, tasavvuf ve tarikatların tarihine genel bir bakış atacağız. Ayrıca, bu konuda yazılmış olan bazı pdf kitapları da tanıtacağız.


Tasavvufun Tarihi
Tasavvufun kökeni, İslam'ın ilk dönemlerine kadar uzanır. Bazı kaynaklara göre, tasavvufun ilk temsilcileri sahabe ve tabiin neslidir. Bu dönemde tasavvuf, daha çok zühd (dünyadan uzaklaşma), takva (Allah'tan korkma) ve ihlas (samimiyet) gibi kavramlarla ifade edilirdi.


Tasavvufun sistemli bir şekilde ortaya çıkışı ise, 2. ve 3. yüzyıllarda gerçekleşti. Bu dönemde tasavvufun kurucu babaları sayılan Hasan Basri, Rabi'a el-Adaviyye, Haris el-Muhasibi, Cüneyd-i Bağdadi gibi büyük sûfîler yaşadı. Bu sûfîler, tasavvufun teorik ve pratik esaslarını belirlediler. Ayrıca, tasavvufun terminolojisini de geliştirdiler.


4. yüzyıldan itibaren tasavvuf, tarikatlar şeklinde örgütlendi. Bu dönemde kurulan ilk tarikatlar Nakşibendiyye, Kadiriyye, Rifaiyye ve Sühreverdiyye gibi büyük tarikatlardır. Bu tarikatlar, hem Anadolu'da hem de İslam dünyasının diğer bölgelerinde yaygınlaştılar.


5. yüzyıldan sonra tasavvuf, daha da zenginleşti. Bu dönemde Mevlana Celaleddin Rumi, Yunus Emre, Hacı Bektaş-ı Veli gibi büyük mutasavvıflar ortaya çıktı. Bu mutasavvıflar, tasavvufu halka sevdiren şiirler yazdılar. Ayrıca, Mevleviyye ve Bektaşiyye gibi yeni tarikatlar da kuruldu.


6. yüzyıl ve sonrasında tasavvuf, Osmanlı Devleti'nin resmi ideolojisi haline geldi. Osmanlı padişahları ve devlet adamları tarikatlara mensup oldular. Tarikatlar da devlete destek verdiler. Bu dönemde Şeyh Edebali, Hacı Bayram-ı Veli, Aziz Mahmud Hüdai gibi önemli şeyhler yaşadı. Ayrıca, Halvetiyye, Bayramiyye, Melamiyye gibi yeni tarikatlar da ortaya çıktı.


19. yüzyılda tasavvuf, Batılılaşma hareketleriyle karşı karşıya kaldı. Bazı reformistler, tasavvufu gerici ve bid'atçi olarak eleştirdiler. Ancak, tasavvufun savunucuları da vardı. Bu dönemde Said Nursi, Mevlana Halid-i Bağdadi, Ahmed Ziyaüddin Gümüşhanevi gibi alimler tasavvufu yeniden canlandırmaya çalıştılar.


20. yüzyılın ikinci yarısında tasavvuf, hem Türkiye'de hem de dünyada ilgi gördü. Tasavvufun evrensel mesajı, pek çok insanı etkiledi. Bu dönemde Fethullah Gülen, Süleyman Tunahan, Muzaffer Ozak gibi şeyhler ve tarikatlar ön plana çıktı. Ayrıca, tasavvufun akademik çalışmaları da arttı.


Tasavvuf ve Tarikatlar Tarihi Pdf Kitapları
Tasavvuf ve tarikatların tarihine dair pek çok kitap yazılmıştır. Bu kitapların bazıları pdf formatında internet üzerinden de erişilebilir. İşte bu konuda yazılmış olan bazı pdf kitapları: • : Bu kitap, tasavvufun tarihini ve temel kavramlarını anlatan bir eserdir. Ayrıca, tasavvufun en önemli tarikatlarını da tanıtmaktadır. • : Bu site, tasavvuf ile ilgili yüzlerce eseri pdf formatında sunan bir arşivdir. Bu sitede, tasavvufun kurucu babalarının ve büyük mutasavvıfların kitaplarını bulabilirsiniz. • : Bu kitap, tasavvufun tarihini ve tarikatların kuruluşunu anlatan bir eserdir. Ayrıca, tarikatların özelliklerini ve etkilerini de değerlendirmektedir.
Sonuç
Tasavvuf ve tarikatlar, İslam dininin ve kültürünün önemli bir parçasıdır. Tasavvuf ve tarikatların tarihini öğrenmek, hem İslam'ın hem de insanlığın manevi mirasını tanımak demektir. Bu konuda yazılmış olan pdf kitaplar ise, bu tarihe ulaşmamızda bize yardımcı olabilir.


About

Welcome to the group! You can connect with other members, ge...

Members

 • Lokawra Shiopa
  Lokawra Shiopa
 • Genevieve Cleopatra
  Genevieve Cleopatra
 • Phoenix Grace
  Phoenix Grace
 • bucher bestseller
  bucher bestseller
 • 10 icon
 • Facebook
 • YouTube
bottom of page